Позив на консултације

21 децембар 2021


Обавештење о почетку израде Акционог плана уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024Стратегијом за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) (у даљем тексту: Стратегија), која је усвојена 13. фебруара 2020, предвиђено је да се Акциони план за спровођење Стратегије доноси за период 2020-2022, а да ће потом бити ревидиран имајући у виду закључке ажуриране националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма како би се ублажили препознати ризици и ресурси надлежних органа прерасподелили имајући у виду те закључке. Наиме, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (члан 70), национална процена ризика ажурира једанпут у три године, a будући да је последња процена спроведена 2018. године, то се 2021. године приступило њеном ажурирању. Извештаји о ажурираној националној процени ризика усвојени су на седници Владе Републике Србије 30. септембра 2021. године, а извод за јавност је објављен на вебсајту Управе за спречавање прања новца.


Новина у националној процени ризика из 2021. јесте и то да је у ажурирању ризика од прања новца и финансирања тероризма спроведена засебна процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине, а по први пут је спроведена и процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење.


Те процене представљају основни повод за ревидирање Акционог плана, али ће се у изради новог акционог плана узети у обзир и други догађаји и информације који су битни за формулисање активности које ће се реализовати 2022 – 2024, као што су последњи извештаји релевантних међународних организација (на пример извештај Комитета Савета Европе MONEYVAL) и досадашњи резултати и искуства у спровођењу Акционог плана уз Стратегију.


Предмет ревидирања су само активности из Акционог плана, а не посебни циљеви и мере из Стратегије.


Позивамо све заинтересоване да своје предлоге, сугестије и коментаре за потребе израде Акционог плана за период 2022-2024 доставе на електронску адресу konsultacije@apml.gov.rs до 7. јануара 2022. године