Потписан Споразум о сарадњи

07 октобар 2021

У циљу успостављања и заједничког коришћења веб апликације, у складу са Смерницама за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма, а које су усвојене Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 021-4479/2019, од 3. маја 2019. године, потписан је Споразум о сарадњи о вођењу једнообразних евиденција о подацима у циљу усмеравања и усклађивања рада на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма и процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Споразум је потписан између Републичког јавног тужилаштва, Тужилаштва за организовани криминал, Управе за спречавање прања новца, Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-информативне агенције, Управе царина, Пореске управе, Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином и Врховног касационог суда. Потписивањем Споразума о сарадњи, надлежне институције су се сложиле да се, у складу са Смерницама за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма, успостави веб апликација са циљем вођења једнообразних евиденција за предмете прања новца и финансирања тероризма, а која омогућава праћење кретања предмета прања новца и финансирања тероризма, повећање ефикасности у обављању послова и пружање подршке при прикупљању, размени и чувању података, формирању и вођењу регистара, анализи ризика, анализи података и извештавању. Поред наведеног апликација омогућава и одређене статистичке прегледе, на основу којих се могу изводити стратешки закључци о ефикасности и делотворности система у предметима прања новца и финансирања тероризма.