Обавештење за кандидате за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица

12 јануар 2021

 

Правилник о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Сл. гласник РС“, бр.104/20, у даљем тексту: Правилника) се примењује од 1. јануара 2021. године.

 

У току су пријаве кандидата за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица.

 

Сви кандидати дужни су да приликом подношења пријаве, попуне Образац пријаве која је саставни део Правилника и уз исти приложе следеће:

1) фотокопију личне карте или извод електронског читача биометријске личне карте;

2) доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручног испита;

3) уверење надлежног органа, које није старије од шест месеци, да није правноснажно осуђиван нити да се против њега води кривични поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности (уверење о (не)кажњавању Министарства унутрашњих послова и уверење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак).

 

Попуњена пријава и наведени прилози подносе се у оригиналу или овереној фотокопији, писменим путем на адресу Управе за спречавање прања новца, Ресавска бр. 24, Београд.