Обавештење у вези са спроведеним поступком за јавну набавку мале вредности, број ЈНМВ 1.1.14/2018

28 новембар 2018