Обавештење о закљученом угпвору у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2019 - Партија 1, гориво минимум Евро БМБ 98

16 јул 2019