Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда за добра- „Имплементација софтверског решења за примарну и ДР локацију“, редни број П/1-2019

17 мај 2019