Обавештење о измени износа административне таксе за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и финансирања тероризма

08 август 2023

 

У Закону о републичким административним таксама извршено је усклађивање износа такси са годишњим индексом потрошачких цена.

Усклађени динарски износи објављени су у „Сл. Гласнику РС“, број 54/23 и примењују се од 01.07.2023. године.

Тарифом републичких административних такси, која је саставни део овог Закона – тарифним бројем 231, предвиђено је да такса за полагање стручног испита за лиценцу за обављање послова овлашћеног лица из области спречавања прања новца и финансирања тероризма износи 12.520,00 динара.

 

Такса се уплаћује на уплатни рачун јавних прихода, број рачуна: 840-742221843-57, по моделу 97 и позивом на број 96016104193397, сврха уплате - Републичка административна такса, прималац средстава - Буџет Републике Србије.

 

Кандидат за полагање стручног испита је дужан да уз попуњен Образац пријаве који је саставни део Правилника о стручном испиту за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица („Сл. гласник РС“, бр.104/20), приложи одговарајући доказ да је таксу платио.