МАНИВАЛ ОБЈАВИО ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ

23 децембар 2010

Комитет Манивал је званично објавио Извештај о постигнутом напретку који је Република Србија постигла на плану борбе против прања новца и финансирања тероризма.Наведени извештај можете преузети на адреси:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL(2010)33ProgRep-SRB_en.pdf