Литература

15 август 2011

Литература за полагање стручног испита за добијање лиценце за банкаре је следећа:

•    Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 20/09, 72/09 и 91/10;
•    Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, објављен у „Службеном гласнику РС“, број 7/10, 41/11;
•    Национална стратегија за спречавање прања новца и финансирања тероризма, објављена у „Службеном гласнику РС“, број 89/08;
•    Одлука о смерницама за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма, објављена у „Службеном гласнику РС“, број 46/2009 и 104/2009;
•    Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција, познавање и праћење странке и забрану дојављивања, објављене на wеб сајту Управе, дана 27. октобра 2010. године;
•    Методологија за оцену усклађености са 40+9 Препорука ФАТФ;
•    Листа индикатора за сумњиве трансакције за банке, објављена на wеб сајту Управе, дана 14. маја 2009. године;
•    Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма, објављена на wеб сајту Управе, дана 3. новембра 2010. године;
•    Одлука о минималној садржини процедуре „упознај свог клијента“, објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 46/09.