Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

25 октобар 2017

 

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и члана 17. став 1. и члана 33. став 1. и 2.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.
 

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, Београд, Улица Масарикова број 2.

         II Радно место које се попуњава:

- за евиденционе послове, разврстано у звање - референт, у Одсеку за материјално-финансијске и опште послове, у Министарству финансија - Управа за спречавање прања новца, објављивањем јавног конкурса за једног извршиоца.

Услови за рад на радном месту су: Средња стручна спрема друштвеног или економског смера, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, и познавање рада на рачунару (Word, Excel).

Опис послова: Води евиденције о кретању предмета у Управи, као и статистичку обраду предмета; води евиденције у вези коришћења службених возила, информатичке опреме, набавке и расподеле материјала за потребе запослених; обавља писмену и усмену коресподенцију Управе са другим министарствима, посебним организацијама и органима у саставу Министарства, правним и физичким лицима; обавља телефонске разговоре, прима и шаље факсове и имејл; врши пријем и испоруку канцеларијског материјала и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:  познавање основних програма за рад на персоналном рачунару – практичним радом на рачунару; познавање канцеларијског пословања (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе и Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе) - усмено; познавање структуре и функционисања државних органа Републике Србије - провераваће се усмено;  вештине комуникације - усмено.

   III Место рада: Београд, Масарикова бр. 2

  IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца 11000 Београд, Масарикова 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

   V Лице задужено за давање обавештења: Јадранка Вулић, телефон 011/2060-153

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Управе за спречавање прања новца, на адреси www.apml.gov.rs у делу „Запошљавање-Конкурси“.Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX Трајање радног односа: За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Напомена: Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује се на web страници Управе за спречавање прања новца: www.apml.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови”.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.