Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места - Управа за спречавање прања новца

22 фебруар 2023 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Управa за  спречавање прања новца оглашава, оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24.

            II Радна места која се попуњавају:

 

1) радно место за сарадњу са државним органима, Одсек за сарадњу са другим државним органима, Сектор за аналитику и спречавање финансирања тероризма, звање саветник,  - 1 извршилац;

Опис послова: Припрема и обрађује податке за израду анализа и извешаја у вези са иницијативама достављеним од стране надлежних државних органа; утврђује повезаност података достављених у иницијативама са подацима из предмета отворених на основу пријава готовинских и сумњивих трансакција; израђује захтеве за прикупљање додатних података финансијско - обавештајних служби других држава; израђује одговоре на захтеве државних органа за прикупљање података;  води евиденције о израђеним одговорима, као и евиденције о утврђеним везама између предмета отворених на основу иницијативе и предмета отворених на основу пријава готовинских и сумњивих трансакција; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

          Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука, или организационих наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на  радном месту.

 

                 2) радно место за обраду података, Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу, звање референт - 1 извршилац;

          Опис послова: Води евиденције предмета; врши пријем, контролу исправности и иницијалну статистичку обраду документације; прукупља податке за израду извештаја; обрађује податке неопходне за вођење евиденција; обавља административне послове; припрема података за ажурирање службених евиденција и база; Обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

          Услови: Завршена средња школа, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на  радном месту.

 

            III Место рада: Београд.

 

            IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

            У изборном поступку проверавају се: 

1.      Опште функционалне компетенције, и то:

•   „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писано)  
•   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
•   „Пословна комуникација” –
провераваће се путем симулације  (писано).


            Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ

            Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

            Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

 

2. Посебне функционалнe компетенције:

            Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

            За радно место под редним бројем 1:

 

Посебна функционална компетенција за област рада, стручно - оперативни послови методе анализе и закључивања о стању у области - провераваће се путем симулације - писано.

 

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа  - Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спечавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење - провераваће се путем симулације - писано.

 Посебна функционална компетенција за радно место Софтвери – потребни софтвери неопходни за рад на радном месту, напредни Exsel; провераваће се путем симулације - писано.

 

2. Посебне функционалне компетенције:

За радно место под редним бројем 2:

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

Посебна функционална компетенција у одређеној области рада административно-технички послови : методе и технике прикупљања података ради даље обраде; технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података; провераваће се путем симулације - писано.

.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа Закон о потврђивању Споразума између Владе САД и Владе Србије са циљевима побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене Фатка прописа; провераваће се путем симулације - писано.

Посебна функционална компетенција за радно место руковање специфичном опремом за рад - напредни Excel;  провераваће се путем симулације - писано.

 

            Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца, у делу Конкурси https://www.управа.gov.rs.

 

            3. Провера понашајних компетенција за радна места 1 и 2:

            Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

 

            4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

            Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

            V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

            VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарство финансија – Управа за спречавање прања новц, Ресавска 24, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

           

            VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).