Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија – Управи за спречавање прања новца

23 јун 2021 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 и 157/20), члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 Бpoj: 112-4965/2021 од 28. маја 2021. године, Министарство финансија, Управa за  спречавање прања новца оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

 

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају

 

Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24.

 

            II Радна места која се попуњавају:

 

1) радно место за подршку пословима спречавања финансирања тероризма, Сектор за аналитику и спречавање финансирања тероризма, Група за спречавање финансирања тероризма, звање млађи саветник,  - 1 извршилац;

Опис послова: Учествује у утврђивању оправданости сумње да се ради о финансирању тероризма у извештајима о сумњивим и готовинским трансакција добијеним од обвезника, према задатим критеријумима; претражује базе података и врши провере добијених података у односу на претходно предмете; придружује податке у већ отворене предмете и о томе обавештава задужено лице по предмету; поставља аналитичке упите у бази података у циљу откривања сумњивих трансакција које указују на финансирање тероризма; анализира прикупљене податке о извршеним трансакцијама у циљу откривања чињеница које указују на прање новца или финансирања тероризма; прикупља додатне податке у случају финансирање тероризма из расположивих база царинских органа, база Министарства унутрашњих послова, Пореске управе и других државних органа, као и јавно доступних база података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

                 2) радно место за подршку пословима усаглашености са пореским прописима, Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу, звање млађи саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Прикупља податке и пружа стручну подршку у изради статистичких извештаја у праћењу и утврђивању стања везано за усаглашеност пореских прописа; прикупља информације потребне за израду стратешких и планских докумената и припрема прилоге за релевантна програмска и стратешка документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности органа у области међународних пореских прописа; ажурира базу података за потребе припрема анализа и припрема статистичке извештаје; припрема податке релевантне за анализу статистичких извештаја; прикупља подаке и учествује у изради извештаја из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.  

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

 

            III Место рада: Београд, ул. Ресавска број 24

 

            IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

            У изборном поступку проверавају се:

1.      Опште функционалне компетенције, и то:

•   „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено)  
•   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
•   „Пословна комуникација” – провераваће се путем симулације (писмено).


            Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ.

            Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је приложен уместо тестовне провере.

            Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

 

            2. Посебне функционалнe компетенције:

            Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

            За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирање доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из надлежности органа (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма) провераваће се писмено путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески језик Б1+) провераваће се писмено путем теста.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

 

            За радно место под редним бројем 2:

            Посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови  (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено  путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место - прописи из надлежности органа (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Споразум између Владе САД и Владе РС са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене Фатка прописа) провераваће се писмено путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место – страни језик (енглески језик Б1) провераваће се писмено путем теста.

Напомена: Ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

            Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца, у делу Конкурси https://www.uprava.gov.rs.

 

            3. Провера понашајних компетенција за радна места 1 и 2:

            Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

 

            4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

            Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

            V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

            VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и интернет презентацији  Министарства финансија – Управе за спречавање прања новца, Ресавска 24, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места” или у штампаној верзији на писарници Управе за спречавање прања новца, Ресавска број 24, Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у об