Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Министарству финансија - Управа за спречавање прања новца

29 јануар 2020

 

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – испрaвка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19), Управa за  спречавање прања новца оглашава и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 51 Бpoj: 112-10815/2019 од 30. октобра 2019. године, вршилац дужности директора Управе за спречавање прања новца, доноси

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају

Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24.

            II Радна места која се попуњавају:

 

1) радно место за подршку правним пословима и за праћење међународних стандарда, Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима, звање млађи саветник,  - 1 извршилац;

Опис послова: Опис послова: Учествује у припреми одговора подносиоцима захтева у складу са обавезама прописаним законом који регулише слободан приступ информација од јавног значаја; прати међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и о томе сачињава месечне извештаје; прикупља податке и учествује у припреми мишљења у вези примене прописа којима су регулисани спречавање прања новца и финансирање тероризма; учествује у изради споразума о сарадњи са другим државним органима и организацијама; сачињава месечни извештај о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на  радном месту.

 

                 2) радно место за подршку пословима усаглашености са пореским прописима, Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу, звање млађи саветник - 1 извршилац;

Опис послова: Прикупља податке и пружа стручну подршку у изради статистичких извештаја у праћењу и утврђивању стања везано за усаглашеност пореских прописа; прикупља информације потребне за израду стратешких и планских докумената и припрема прилоге за релевантна програмска и стратешка документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности органа у области међународних пореских прописа; ажурира базу података за потребе припрема анализа и припрема статистичке извештаје; припрема податке релевантне за анализу статистичких извештаја; прикупља подаке и учествује у изради извештаја из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.    

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких  наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на  радном месту.

 

            III Место рада: Београд.

 

            IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

            У изборном поступку проверавају се: 

  1. 1.     Опште функционалне компетенције, и то:

•   „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писмено)  
•   „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару) 
•   „Пословна комуникација” – провераваће се путем симулације (писмено).


            Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ

            Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

            Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, http://www.suk.gov.rs/

 

2. Посебне функционалнe компетенције:

            Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

            За радно место под редним бројем 1:

Посебна функционална компетенција за област рада нормативни послови – законодавни процес, примена номотехничких и правно –техничких правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему), припрема и израда стручних мишљења и образложења различитих правних аката (нацрт прописа, међународних уговора  итд.) - провераваће се писмено путем симулације;

Посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење и прописи из надлежности и организације органа - Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спечавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење -провераваће се писмено путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место - релеватни прописи из делокруга радног места - Међународни стандарди у борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење; Директиве Европског парламента и Савета о спречавању коришћења финансијског система у сврху прања новаца или финансирања тероризма - провераваће се писмено путем симулације.

 

            За радно место под редним бројем 2:

            Посебна функционална компетенција за област рада - студијско-аналитички послови (израда секторских анализа) провераваће се писмено путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место професионално окружење и прописи из надлежности и организације органа - Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; провераваће се писмено путем симулације.

            Посебна функционална компетенција за радно место - релеватни прописи из делокруга радног места - Технике прикупљања и обраде података напредни Excel провераваће се писмено путем симулације.

            Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на сајту Министарства финансија – Управа за спречавање прања новца, у делу Конкурси https://www.управа.gov.rs.

 

            3. Провера понашајних компетенција за радна места 1 и 2:

            Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

 

            4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

            Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа -  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

            V Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови“.

 

            VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарство финансија – Управа за спречавање прања новц, Ресавска 24, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

           

            VII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство). Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

VIII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Управа за спречавање прања новца, Београд, Ресавска 24.

 

            IX Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 10. фебруара 2020. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.

            Провера општих функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина број 2 (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција и интервју са конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Управе за спречавање прања новца, Ресавска бр. 24 у Београду. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.

            X Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

            XI Трајање радног односа:  За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

            XII Лицa којa су задужена за давање обавештења: Јадранка Вулић, тел: 011/735-9068, од 10.00 до 13.00 часова.

 

            XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства финансија, Ресавска 24, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

НАПОМЕНE
            Чланом 9. Закона о државним службеницима прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.     

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци.
Државни службеник на пробном раду који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије.

            Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао именовао директор Управе.

            Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Управе за спречавање прања новца, на интерент презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.