Ажуриране Смернице за процену ризика код посредника у промету непокретности

17 јул 2020

Потпредседник Владе и Министар трговине, туризма и телекомуникација Расим Љајић потписао је нове Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које су донете ради утврђивања основног циља и то минималног стандарда поступања обвезника, при изради и примени процедура које се заснивају на анализи и процени ризика, самих обвезника и клијената, а у циљу успостављања ефикасног система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

 

Измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 91/19) ступиле су на снагу 01. јануара 2020. године. Сходно члану 70. овог закона, обвезници према ЗСПНФТ су дужни да своја унутрашња акта ускладе са изменама и допунама ЗСПНФТ.

 

С обзиром да унутрашња акта обвезник усклађује, између осталог и са смерницама које доноси надзорни орган, било је неопходно ажурирати исте.

 

Такође, Националном стратегијом 2020-2024 и Акционим планом предвиђено је да је потребно ускладити акта (смернице за процену ризика од ПН и ФТ) надзорних органа са изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Обвезници морају до дана примене Смерница, да ускладе своје пословање са садржајем и израде интерне акте, сагласно одредбама закона. Донете Смернице за спречавање прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност посредовања у промету и закупу непокретности, које су донете 04.09.2018. године, престају да важе даном примене овог акта.

Смернице ступају на снагу даном потписивања и објављивања на web сајту Министарства.

Циљ анализе процене ризика јесте да се донесу закључци о корисницима услуга који у систему пословања посредника у промету и закупу непокретности, носе потенцијално виши а који нижи ризик од прања новца и финансирања тероризма и да предузме примерене мере и активности како би адекватно одговорио на утврђене ризике. Треба напоменути да Смернице не прописују тачан редослед корака за обвезника како да справеде интерну працену ризика, већ помажу да боље разуме ризике на нивоу обвезника и дају му идеју о мерама које је потребно предузети.

Држава је у обавези да изради Националну процену ризика од прања новца и финансирања тероризма, те да дефинише мере и активности које је потребно спровести како би се ризици, који су препознати у том процесу, ублажили. Резултати националне процене ризика пружају неопходне инфорамције обвезницима и служе им као полазна, али и обавезна основа у проценама ризика, које ће обвезник сам спровести на нивоу свог пословања.


Може вас занимати и:

 

Национална процена ризика

Министарство трговине, туризма и телекомуникација