Смернице за примену приступа заснованог на процени ризика у сектору хартија од вредности

08 октобар 2020

У оквиру пројекта „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији “, који финансира Европска унија, а ради транспарентности и унапређења знања код свих институција у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, Управа за спречавање прања новца обезбедила је превод више публикација. Још једна у низу публикација које ће бит доступна свим институцијама у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма је и „Смернице за примену приступа заснованог на процени ризика у сектору хартија од вредности“.

 

Приступ заснован на процени ризика (RBA) је од суштинског значаја за делотворно спровођење Препорука FATF. Он подразумева да надзорни органи, финансијске институције и посредници идентификују, процењују и разумеју ризике од прања новца и финансирања тероризма (PN/FT) којима су изложени, и да спроводе најадектваније мере за ублажавање тих ризика. Овај приступ им омогућава да своје ресурсе усмере на оне области у којима су ризици највиши. Израда процене ризика од ПН/ФТ је кључна полазна тачка за примену приступа заснованог на процени ризика од стране пружалаца услуга на тржишту хартија од вредности.

 

Ове смернице имају за циљ да подрже спровођење RBA, узимајући у обзир националне процене ризика од PN/FT и правне и регулаторне оквире за SPN/FT. Такође обухватају и опште представљање приступа заснованог на процени ризика, као и специфичне смернице за пружаоце услуга на тржишту хартија од вредности и њихове надзорне органе.

 

У публикацији су описане различите врсте пружалаца услуга на тржишту хартија од вредности и њихови пословни модели. Такође, дефинисане су кључне карактеристике трансакција хартијама од вредности које могу створити прилике за криминалце, и мере које се могу усвојити да смањивање таквих рањивости.

 

У смерницама је појашњена  улога и одговорност посредника који могу пружати услуге за рачун пружалаца услуга на тржишту хартија од вредности клијентима, клијентима посредника или и једнима и другима. Природа пословног односа између пружаоца услуга на тржишту хартија од вредности, посредника и било ког повезаног клијента утиче на то како ће се управљати ризицима од PN/FT.

 

Публикација такође указује на значај сталног праћења трансакција да би се утврдило да ли су трансакције у складу са информацијама које пружалац услуга на тржишту хартија од вредности поседује о клијенту и природи и сврси пословног односа. У случају да се појави било каква сумња, пружаоци услуга на тржишту хартија од вредности су у обавези да без одлагања пријаве своје сумње финансијско- обавештајној служби.

 

Коначно, Смернице наглашавају значај приступа са нивоа групације ублажавању ризика од PN/FT, укључујући и израде процене ризика од PN/FT на нивоу групације, као и размену релевантних информација између укључених надзорних органа. Оне такође истичу значај повратних информација од стране надзорних органа пружаоцима услуга на тржишту хартија од вредности о њиховим очекивањима у погледу поштовања прописа и квалитету извештавања од стране пружаоца услуга на тржишту хартија од вредности. На овај начин се подстиче заједничко разумевање између јавног и приватног сектора.

 

Превод публикације обезбеђен је кроз пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прање новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи KPMG.