Приступ заснован на процени ризика

05 октобар 2020

 

Унапређење знања и вештина свих институција које се налазе у систему за спречавање прања новца и финансирање тероризма, предуслов је успеха у напорима сваке државе да се прање новца и финансирање тероризма искорени. Да би се знање унапредило, Управа за спречавање прања новца је обезбедила превод на српски језик низа публикација које ће  бити стављене на располагање институцијама које су део система за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Једна од таквих публикације је и публикација коју је припреми FATF-  Смернице о приступу заснованом на процени ризика – Рачуноводствена професија. 

Приступ заснован на процени ризика (PR) клјучан је за ефикасно спровођење препорука FATF. То значи да надзорни органи, финансијске институције и самосталне професионалне рачуновође откривају, процењују и разумеју ризике од прања новца и финансирања тероризма (PN/FT) којима су изложени и спроводе најприкладније мере ублажавања. Овакав приступ омогућава им да усмере своје ресурсе тамо где су ризици већи.

Смернице FATF за PR имају за цилј да подрже процењивање ризика узимајући у обзир националне процене ризика од PN/FT и правни и регулаторни оквир за SPN/SFT. Смернице уклјучују општу презентацију PR и обезбеђују посебне смернице за рачуноводствену професију и надзорне органе. Развијене су у партнерству са стручњацима из ове професије, како би одражавале стручност и примере добре праксе из ове области.

Смернице истичу важност неговање и промоција културе поштовања прописа као основну пословну вредност. Смернице посебно указују да рачуновође треба да осмисле своје политике и поступке тако да ниво иницијалних и сталних мера провере пословања странке обухватају и ризике за СПН/СФТ којима су изложени. С тим у вези, објашњавају се обавезе рачуновођа у погледу идентификације и верификације информација о стварном власништву и дају се примери стандардних, поједноставлјених и поболјшаних мера провере пословања странке заснованих на ризику за SPN/SFT.

Поред овога, Смернице садрже и део за надзорне органе у рачуноводственој професији и истичу улогу самосталних регулаторних тела (SRT) у контроли и мониторингу. У овом делу, објашњен је приступ надзору заснован на процени ризика као и надзор над приступом заснованим на процени ризика давањем посебних смерница о условима за лиценцирање или регистрацију за рачуноводствену професију, механизмима за теренску и канцеларијску проверу, спровођењу закона, смернице, обуку и вредност размене информација између јавног и приватног сектора.

Смернице такође наглашавају важност надзора примене прописа о стварном власништву и номиналном директору/акционару. Подвлачи се како оквири за надзор могу помоћи да се утврди да ли рачуновође одржавају тачне и ажурне информације о стварном власништву правних лица и правних аранжмана и да ли се благовремено ставлјају на располагање надлежним органима, када је то потребно.

Превод публикације је обезбеђен кроз пројекат „ЕУ подршка спречавању прања новца у Србији“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прање новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи KPMG.