Обука за организације цивилног друштва: Како препознати злоупотребе и како се заштитити

25 март 2019

Кaнцeлaриja за сарадњу са цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Министарством финансија - Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa, 18. априла 2019. организује обуку:  Како препознати злоупотребе и како се заштитити. Ова обука се организује у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, a пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.   

Обука је намењена организацијама цивилног друштва (ОЦД), а њен циљ је унапређење знања и подизање капацитета ОЦД у вези са потенцијалним ризицима од злоупотребе непрофитног сектора за финансирања тероризма. Приказом конкретних механизама и алата кроз ову обуку, биће пружена помоћ организацијама цивилног друштва да се заштите од потенцијалних злоупотреба.

 

Током обуке биће представљени и индикатори за процену претњи и рањивости непрофитног сектора, као и студије случаја којe ће приближити учесницима потенцијалне претње.

Међународна заједница борбу против тероризма и спречавање његовог финансирања кроз непрофитни сектор оцењује како значајан изазов. Приликом оцене делотворности  система једне државе, међународна организација ФАТФ (The Financial Action Task Force) у својим препорукама прописује јасне критеријуме који се односе на непрофитни сектор. Од државе се очекује да на ове критеријуме одговори, како би показала ефикасност у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Процена ризика од прања новца и процена ризика од финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 31. маја 2018. године, представља документ у коме су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу. Акциони план за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма усвојила је Влада Србије и објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године.

Процена ризика од финансирања тероризма донета је, поред осталог, и сагледавањем и анализом непрофитног (НПО) сектора са аспекта рањивости од финансирања тероризма. Сам ризик на бази критеријума Рањивост од финансирања тероризма оцењен је као средњи, а сагледан је и кроз недовољно ефикасну примену правног оквира која се односи на надзор непрофитног сектора и делимичну неадекватност ресурса потребних за борбу против финансирања тероризма, као и географско-демографске факторе.

У складу са идентификованим недостацима и слабостима дефинисане су активностима које је неопходно спровести у наредном периоду у циљу смањења рањивости непрофитног сектора од ризика финансирања тероризма.