APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Postupak identifikacije zastupnika pravnog lica koji odbijaju dostavljanje kopije ličnog dokumenta

Postupak identifikacije zastupnika pravnog lica koji odbijaju dostavljanje kopije ličnog dokumenta

Pitanje:

Kako identifikovati zastupnika pravnog lica, u situacijama kada u praksi zastupnici finansijskih institucija, pre svega korespondentskih banaka odbijaju dostavljanje kopije ličnog dokumenta zastupnika, pozivajući se  na to da je lokalnim propisima zabranjeno deljenje ovakvih podataka sa drugim pravnim licima, s obzirom da se navedeno smatra narušavanjem privatnosti fizičkih lica čiji su podaci u pitanju?

  

 

Odgovor:

Izmenama i dopunama Zakona koje su stupile na snagu i primenjuju se od 1. januara 2020. godine članom 21. predviđeno je da se identitet zastupnika pravnog lica utvrđuje uvidom u original ili overenu kopiju dokumentacije iz registra koji vodi nadležni organ države sedišta pravnog lica ili neposrednim uvidom u zvanični javni registar, odnosno akta kojim se određuje lice ovlašćeno za zastupanje ukoliko u dokumentaciji iz registra nije naveden ovaj podatak. 

Shodno tome,  navedena zakonska odredba obavezuje sve subjekte na koje se odnosi na obaveznu  primenu iste bez izuzetka.

Konačno, napred pomenuto zakonsko rešenje je u potpunosti u skladu sa preporukama Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca