APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

22-Apr-2019 08:12:15

Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa  Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizovala 18. aprila 2019. obuku namenjenu organizacijama civilnog društva (OCD) -   Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi.

Cilj obuke je bio unapređenje znanja i podizanje kapaciteta OCD u vezi sa potencijalnim rizicima od zloupotrebe neprofitnog sektora za finansiranja terorizma. Prikazom konkretnih mehanizama i alata, kroz ovu obuku pružena je pomoć organizacijama civilnog društva da se zaštite od potencijalnih zloupotreba.

Učesnicima su predstavljeni mogući načini finansiranja terorizma – opisan je detaljan proces prikupljanja novca (npr. kroz donacije i pojedinačne uplate), transfer novca i njegova upotreba za finansiranje terorizma.

Učesnicima su pojašnjeni razlozi uvođenja nadzora nad neprofitnim sektorom: Procena rizika od finansiranja terorizma doneta je, pored ostalog, i sagledavanjem i analizom neprofitnog (NPO) sektora sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma. Sam rizik na bazi kriterijuma Ranjivost od finansiranja terorizma ocenjen je kao srednji, a sagledan je i kroz nedovoljno efikasnu primenu pravnog okvira koja se odnosi na nadzor neprofitnog sektora i delimičnu neadekvatnost resursa potrebnih za borbu protiv finansiranja terorizma. Na skupu je istaknuto da jedan od glavnih razloga za nadzorom neprofitnog sektora leži u tome da je potrebno da se utvrdi da li se prikupljeni novac troši u svrhu koja nije u skladu sa Statutom određene nevladine organizacije.

Tokom skupa, Uprava za sprečavanje pranja novca je učesnicima predstavila korake koje treba preduzeti ukoliko se u pretraživaču  pojavi ime označenog lica (lica prema kojima se primenjuju sankcije Ujedinjenih nacija). Ovaj pretraživač omogućuje svim domaćim   fizičkim i pravnim licima da brzo i jednostavno provere da li imaju kontakte, odnosno poslovnu saradnju sa pomenutom kategorijom lica.

Učesnicima radionice predstavljena je uloga FATF-a i Moneyval-a, zajedno sa 40 preporuka (obaveznih standarda), sa posebnim akcentom na one preporuke koje se odnose na neprofitni sektor. FATF (Financial Action Task Force) nezavisno je međuvladino telo koje razrađuje i promoviše politiku zaštite globalnog finansijskog sistema od pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Preporuke FATF su priznate kao globalni standard u sprečavanju pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (FT). Pomenutim Preporukama FATF utvrđuju se suštinske mere koje države treba da primenjuju kako bi: 1) uočile rizike od PN, FT i širenja oružja za masovno uništenje i razvile odgovarajuću sektorsku politiku i koordinaciju u domaćim okvirima; 2) vodile borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje; 3) sprovodile preventivne mere u finansijskom sektoru i drugim određenim sektorima; utvrdile ovlašćenja i odgovornosti nadležnih organa vlasti (na primer, istražnih, policijskih i nadzornih organa), kao i druge institucionalne mere; 4) osnažile transparentnost i raspoloživost podataka o stvarnim vlasnicima pravnih lica i aranžmana, odnosno trustova i 5) olakšale i pospešile međunarodnu saradnju.

Učesnici obuke upoznati su sa pravnim i institucionalnim okvirom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma; Nacionalnom procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, ali i sa   listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazateljima za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

Zahvaljujući se organizatorima na pozivu, učesnici su kompletnu obuku ocenili kao korisnu, zaključujući da su stečena znanja i veštine primenjivi u njihovom svakodnevnom radu.

 
 

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca