APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Mišljenje o primeni člana 40. Zakona

Mišljenje o primeni člana 40. Zakona

Pitanje:

 

 Da li obveznik nakon izvršene analize rizika mora svrstati domaće pravno lice u čijoj se strukturi nalazi of-šor pravno lice u visok stepen rizika iako je primenio pojačane radnje i mere propisane u članu 40. a analizom rizika obveznika ustanovljeno da ova lica nisu visoko rizična?

Odgovor:

U skladu sa članom 35. st. 1. tač. 5) Zakona, obveznik je dužan da primenjuje pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke, kada je stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke of-šor pravno lice.

Obveznik je dužan da utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili pravno lice koje se javljau njenoj vlasničkoj strukturi of šor pravno lice. Ukoliko je na osnovu sprovedenog postupka utvrdio da je stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke of šor pravno lice, obveznik je dužan da pored opštih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke preduzme i dodatne mere, a sve shodno članu 40. Zakona.

Kada primenjuje pojačane radnje i mere, obveznik svrstava stranku u visok rizik od pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa članom 6. stav 5. tačka 3) Zakona.

 

Uprava za sprečavanje pranja novca smatra da kada obveznik procenjuje rizike, treba da razmotri sve relevantne faktore rizika pre nego što donese odluku o tome koliki je nivo ukupnog rizika i koji je odgovarajući nivo ublažavanja koji treba primeniti.

Primera radi, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa strankom u čijoj se vlasničkoj strukturi nalazi of-šor pravno lice, obveznik će primeniti pojačane radnje i mere i svrstati istu u visok rizik.

Dalje, prilikom praćenja poslovanja stranke sa dužnom pažnjom, shodno članu 29. Zakona i ažuriranja analize rizika, shodno članu 6. stav 1. Zakona obveznik mora proceniti da li stranku može svrstati u drugu kategoriju rizika i odrediti adekvatne radnje i mere za tu kategoriju rizika.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca