APML logo
Српски Srpski English
Početna > Međunarodna saradnja > Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma

Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: EAG) osnovana je 6. oktobra 2004. godine na inicijativu Ruske Federacije i prvobitno je imala šest država članica: Belorusija, Kina, Rusija, Kazahstan, Kirgistan i Tadžikistan. Od 2005. godine svojstvo punopravnog člana ima i Republika Uzbekistan. U decembru 2010. godine, Indija je postala punopravni član.  Osim država koje su punopravni članovi, EAG poznaje i status posmatrača, koji mogu, pored država, imati i međunarodne organizacije. Republika Srbija učestvuje u radu EAG u svojstvu posmatrača od juna 2010. godine.

Svojstvo  posmatrača, pored ostalih, imaju: UN, FATF, MMF, Svetska banka, Interpol, kao i sledeće države: SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, Japan i drugi.

Glavni zadaci EAG su: promovisanje 40+9 FATF Preporuka i drugih međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, pomoganje državama članicama da implementiraju navedene standarde, osmišljavanje i održavanje obuka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, koordinacija programa saradnje sa međunarodnim organizacijama, radnim grupama i zainteresovanim državama, izrada tipologija u oblasti pranja novca, kao i pružanje tehničke pomoći i podrške državama članicama. Navedeni zadaci su usmereni na ostvarenje osnovnog cilja EAG, a to je unapređenje efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u svakoj državi članici EAG, što će se postići putem: minimalizacije opasnosti od terorizma u regionu i na globalnom nivou, obezbeđenje transparentnosti, odgovornosti i sigurnosti finansijskog sistema, obezbeđivanje javne sigurnosti u regionu stvaranjem uslova koji omogućavaju da teška finansijska krivična dela budu otkrivena, uključujući prekogranična krivična dela, smanjenjenje stope kriminaliteta, uključujući korupciju i dr.



2011 Uprava za sprečavanje pranja novca