APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

11-Aug-2015 08:44:16

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke male vrednosti čiji je predmet bio održavanje softvera, Uprava je 30.jula 2015. godine donela odluku o zaključenju ugovora sa ponuđačem „Atos International Solutions and Services“.

Naziv naručioca:

Ministarstvo finansija,

Uprava za sprečavanje pranja novca

Adresa naručioca:

Beograd, Masarikova 2

Internet stranica naručioca:

www.apml.gov.rs

Vrsta naručioca:

Organi državne uprave

Vrsta predmeta:

Javna nabavka male vrednosti usluga - usluge održavanja softvera

Redni broj nabavke: JNMV 1.2.5/2015

Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke:

72267000 - Usluge održavanja i popravke softvera

 

Ugovorena vrednost:

665.500,00 dinara bez PDV-a

Kriterijum za dodelu ugovora:

Najniža ponuđena cena.

Broj primljenih ponuda:

Jedna

Ponuđena cena (usluga ordžavanja softvera)

Ponuđena cena 665.500,00 dinara bez PDV

Ponuđena cena 798.600,00 dinara sa PDV

Ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:

Ponuđena cena 665.500,00 dinara bez PDV

Ponuđena cena 798.600,00 dinara sa PDV

Datum donošenja odluke o dodeli ugovora:

 

30. 7. 2015. godine

Datum zaključenja ugovora:

10. 8. 2015. godine

Osnovni podaci o dobavljaču:

 Atos IT Solutions and Services d.o.o Beograd,

Pariske komune br. 22, 11070 Beograd,

MB 20665394, PIB 106712648

Period važenja ugovora:

12 meseci

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca