APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Конкурси > Конкурс за инспектора у контроли

Конкурс за инспектора у контроли

15-Nov-2012 09:46:01

Министарство финансија и привреде, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08 и 104/09) и члана 17. став 1. и члана.18 и 19. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство финансија и привреде - Управа за спречавање прања новца, Београд, улица Масарикова број 2.

 

II Радно место које се попуњава:

- инспектор у контроли, разврстано у звању саветника у Одељењу за надзор, Групи за надзор рачуновођа и ревизора у Министарству финансија и привреде - Управа за спречавање прања новца, објављивањем јавног конкурса за једног извршиоца.

 

Услови за рад на радном месту:  Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на студијама другог степена, (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

познавање прописа којима се уређује систем спречавања прања новца и финансирања

тероризма у нашој држави - провераваће се усмено; познавање структуре и функционисања државних органа Републике Србије - провераваће се усмено;  познавање енглеског језика - провераваће се усмено путем интервјуа; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  провераваће се усмено - интервју.

 

III Место рада: Београд, Масарикова бр. 2

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија и привреде, Управа за спречавање прања новца 11000 Београд, Масарикова 2, са назнаком: „За јавни конкурс“.

 

V Лице задужено за давање обавештења: Смиља Клеут Димовић, телефон 011/2060153

 

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече од наредног дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.


VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за радно место: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима, оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању или премештају на друго радно место или решење да је нераспоређен.

 

XI Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак за попуну  радног места: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на радном месту које се попуњава, провера сручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 11. децембра 2012. године у Министарству финансија и привреде, Управи за спречавање прања новца, Београд, Масарикова број 2, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писменим путем на адресе које су навели у својим пријавама.

 

Напомена:

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног  испита прима се у радни однос под условом да тај испит положи до окончања пробног рада. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

 

Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Политика“ и на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs. На web страници Службе за управљање кадровима, кандидати који конкуришу могу се упознати и са описом послова за наведено радно место.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи који су у овом огласу употребљени у мушком граматичком роду односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

2011 Управа за спречавање прања новца