APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Прописи > Смернице

Смернице
Датотеке за преузимање

Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма4301KB.pdf
Образац 1 и 2 за праћење предмета68KBxlsx
Смернице за утврђивање стварног власника и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централну евиденцију1228KB.pdf
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код друштава за ревизију, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и факторинг друштава од 7.9.2018. године1170KB.doc
Упутство за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, које се односе на спречавање финансирања тероризма143KB.pdf
Упутство за примену одредаба Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење које се односе на спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење223KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ код адвоката 421KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за јавне бележнике, ажуриране 11.10.2018. године463KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за обвезнике у надлежности НБС 2018335KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ и примену ЗОСПНФТ за обвезнике у надлежности Комисије за хартије од вредности (ажуриране са Националном проценом ризика, новембар 2018)672KB.pdf
Одлука о допунама Одлуке о смерницама за примену одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за обвезнике над којима Народна банка Србије врши надзор395KB.pdf
Смернице за процену ризика од ПН/ФТ за овлашћене мењаче 2018, ажуриране 6.8.2018. године262KB.pdf
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који су посредници у промету и закупу непокретности 644KB.pdf
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција за непокретности 1587KB.doc
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција за рачуновође и ревизоре1599KB.doc
Препоруке за пријављивње сумњивих трансакција за брокерско-дилерска друштва1615KB.doc
Препоруке за пријављивање сумњивих трансакција1640KB.doc
Смернице за процену ризика од ПН и ФТ за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама, ажуриране 25.12.2018. године70KBdocx
Смернице за процену ризика од ПН и ФТ за обвезнике који приређују игре на срећу преко средстава електронске комуникације, ажуриране 25.12.2018. године82KBdocx
2011 Управа за спречавање прања новца