APML logo
Српски Srpski English
Почетна > Активности > Конкурси > Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

28-Nov-2018 17:55:57

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца на основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17. став 1. и члана 33. став 1. и 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09), оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места.

          I Орган у коме се радно место попуњава:

Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца, Београд, улица Ресавска број 24.

 

          II Радно место које се попуњава:

- за координацију обуке и праћење пројеката, разврстано у звање - саветник, у Групи за међународну сарадњу, обуку и пројекте,  објављивањем јавног конкурса – 1 извршилац.

 

Услови за рад на радном месту су: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада на рачунару (Word, Excel, Internet, MS office).

 

Опис послова: Припрема и израђује захтеве за размену финансијско – обавештајних података од иностраних финансијско - обавештајних служби и прослеђивање истих  надлежном Одељењу на даље поступање; врши израду и упућивање одговора по захтевима иностраних финансијско - обавештајних служби; припрема нацрте споразума о сарадњи са иностраним финансијским обавештајним службама; проверава садржаје заштићеног вебсајта Егмонт групе; одговара на упитнике, анкете од страних финансијских обавештајних служби у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и проверава комплетност захтева и утврђује  евентуалне везе између пристиглих  и постојећих захтева; уноси и обједињује релевантне податке у базу података  међународне сарадње; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање прописа којима се уређује систем спречавања прања новца и финансирања тероризма у нашој држави на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/09, 72/09, 91/10, 139/14 и 113/17 – у даљем тексту: Закон),), и одговарајућих међународних стандарда нарочито у делу који се односе на међународну сарадњу - провераваће се усмено; познавање структуре и функционисања државних органа Републике Србије - провераваће се усмено; знање енглеског језика - провераваће се усмено; познавање рада на рачунару - провераваће се практичним радом на рачунару; вештина комуникације -  провераваће се усмено - интервју.

 

          III Место рада: Београд, Ресавска бр. 24

 

          IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца 11000 Београд, Ресавска бр. 24, са назнаком: „За јавни конкурс“.

 

          V Лице задужено за давање обавештења: Јадранка Вулић, телефон 064-8763-207

 

          VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

            VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање листу„Послови“.

 

          VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству са назначеним радним местом на које се конкурише; изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство) и потврда да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

 

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.  Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Министарства финансија, на адреси www.mfin.gov.rs у делу „Запошљавање-Конкурси“.Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 

            IX Трајање радног односа: За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, знања и вештина, обавиће се почев од 10. децембра 2018. године у просторијама Министарства финансија – Управе за спречавање прања новца, Београд, Ресавској 24, о чему ће учесници конкурса благовремено бити обавештени на бројеве телефона или адресе које наведу у својим пријавама.

 

          Напомена:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, достављају доказ о положеном правосудном испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије. Овај оглас објављује се на web страници Управе за спречавање прања новца: www.apml.gov.rs, на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање – листу „Послови”.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

2011 Управа за спречавање прања новца