APML logo
Српски Srpski English

Светска банка

СВЕТСКА БАНКА И БОРБА ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Светска банка није институција која поставља стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма него је њена основна улога да пружи помоћ државама у испуњавању међународних стандарада у тој области а који су предвиђени у 40+9 препорука ФАТФ-а. Конкретније, Светска банка доприноси спречавању и сузбијању ПН и ФТ обезбеђењем техничке помоћи у области управљања ризиком, јачању правног и институционалног оквира и изградњи добрих решења за управљање. Од 2001. године, светска банка је ојачала партнерство са другим институцијама које се баве борбом против ПН и ФТ у свету, међу којима су ММФ, УНОДЦ, ГОПАЦ, ФАТФ и други.

У својим активностима у борби против ПН и ФТ, светска банка се руководи потребама сваке државе/региона и не одваја ове две негативне појаве. Светска банка подстиче државе на спровођење правних и институционалних реформи, промену начина размишљања и културе и тежњу бољим начинима управљања.

Програме помоћи Светске банке државама карактерише пет основних начела:

1.      Мере за борбу против ПН и ФТ које су значајне за стабилност финансијског система. То подразумева успостављање равнотеже између потребе усаглашавања система са стандардима и приступа финансијским услугама. Отуда државе треба да уведу надзор који је сразмеран ризицима и врсти и броју злоупотреба.

2.      Јачање свести и опредељења да систем за борбу против ПН и ФТ буде део финансијског регулаторног оквира – промовисање приступа заснованог на анализи и процени ризика.

3.      Вођење рачуна о степену развоја финансијског сектора и специфичних обележја домаћих система.

4.      Вођење рачуна да реформске мере буду примерене потреби задовољења међународних стандарда али и осмишљена тако да се уклапају у локалне услове. Другим речима, правила о анализи и процени ризика и о познавању и праћењу странке треба да се прилагоде домаћем систему и да се њима не спречи либерализација финансијских услуга.

5.      Рад на ефикасности система и мера које се предузимају. То захтева уску сарадњу и заједничку одговорност државних органа, али и повезивање органа гоњења, финансијско-обавештајних служби и надзорних органа у финансијском сектору.  2011 Управа за спречавање прања новца