Razmena iskustava i znanja sa obveznicima Zakona u cilju boljeg prepoznavanja sumnji da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma

28 februar 2020

Tokom novembra i decembra meseca 2019. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca organizovala je pojedinačne sastanke sa predstavnicima 67 revizorskih kuća. Cilj sastanaka je unapređenje znanja i svesti obveznika o Tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, sa akcentom na predikatna krivična dela koja su Nacionalnom procenom rizika od pranja novca označeni visokim stepenom pretnji od pranja novca. Takođe, skrenuta je pažnja na prepoznavanje potencijalnih zloupotreba nefinansijskog sektora u svrhe finansiranja terorizma. Razmenjena su iskustva koje Uprava poseduje o tehnikama pranja novca i finansiranja terorizma i trendovima u toj oblasti, a poseban akcenat je stavljen na opise slučajeva iz prakse sa kojima se srela kako Uprava, tako i drugi nadležni državni organi, koji su deo sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava će i u narednom periodu nastaviti ovakvu praksu u cilju podizanja znanja i svesti obveznika za prepoznavanje i prijavu lica i transakcija za koje postoji osnovi sumnje da se radi o pranju novca i finansiranju terorizma. U najskorije vreme biće organizovani sastanci sa predstavnicima osiguravajućih društava, kao i ostalim obveznicima Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Uočene tipologije sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma, kao i novi trendovi i izazovi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma biće prikazani u Godišnjem izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2019. godinu, koji će tokom marta 2020. godine biti javno dostupan na sajtu Uprave.