Prijava za polaganje stručnog ispita

28 oktobar 2011

Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u bankama će se održati 30. novembra 2011. godine. Rok za prijavu stručnog ispita ističe 15. novembra 2011. godine.

Kandidati se mogu prijaviti za polaganje stručnog ispita na sledeći način:

Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11000 Beograd.

Rok za prijavu ističe 15. novembra 2011. godine.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita dostavlja se i dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita.

Troškovi za polaganje stručnog ispita se uplaćuju na račun broj: 840-1562845-88;

Poziv na broj: 97 05105080401133742321;

Svrha uplate: troškovi za polaganje stručnog ispita;

Primalac: Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Masarikova 2