Obuka za interne revizore i obuka za računovođe, javne beležnike i društva za osiguranje

17 jul 2019

U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Komora ovlašćenih revizora, organizovali su obuku internih revizora na temu „Uloga i značaj interne revizije u sistemu sprečavanja pranja novca“.

U sklopu ove obuke predstavljena je primena Zakona o sprečavanju pranja novca, Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i Smernice za njegovo evidentiranje,  primena Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cinju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, kao i način funkcionisanja pretraživača označenih lica. Ovom prilikom internim revizorima je predstavljena Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, koja predstavlja dokument u kome su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou.

Takođe, u Pančevu je 8.7.2019. godine održana još jedna u nizu obuka na kojoj su predstavnici Uprave govorili na temu donete Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, pratećih sektorskih smernica i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom  u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

U organizaciji Regionalne privredne komore Pančevo, prisutne računovođe, javni beležnici, i predstavnici osiguravajućih društava su imali priliku da u interaktivnoj komunikaciji dobiju najnovije informacije koje se odnose na oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i prateće propise, kao i odgovore na sva pitanja koja su upućena predstavnicima Uprave.