Izveštaj o sprovedenom konsultativnom procesu o Akcionom planu uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024.

31 januar 2022

U periodu 21.12.2021 – 26.01.2022. Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca je sprovela konsultativni proces u toku izrade Akcionog plana uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024.

 

Strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024), koja je usvojena 13.2.2020, predviđeno je da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije donosi za 2020-2022, a da će potom biti revidiran u skladu sa zaključcima ažurirane nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma iz 2021. godine. Izveštaji o ovoj proceni usvojeni su na sednici Vlade Republike Srbije 30.9.2021. godine, a izvod za javnost je objavljen na vebsajtu Uprave za sprečavanje pranja novca (www.apml.gov.rs). Nacionalna procena predstavlja osnovni povod za revidiranje Akcionog plana, ali će se u njegovoj izradi uzeti u obzir i događaji i informacije koji su bitni za formulisanje budućih aktivnosti. Predmet revidiranja su samo aktivnosti iz Akcionog plana, a ne posebni ciljevi i mere iz Strategije.

 

Poziv na učešće u konsultativnom procesu objavljen je na vebsajtu Uprave za sprečavanje pranja novca 21. decembra 2021. kao i na portalu E-Konsultacije 31. decembra 2021. godine.

 

Svi zainteresovani su bili pozvani da svoje predloge, sugestije i komentare za potrebe izrade Akcionog plana za period 2022-2024 dostave na elektronsku adresu konsultacije@apml.gov.rs do 15.1.2022. godine, ali su komentari mogli biti primani i nakon tog datuma.

 

U toku tog perioda (6.1.2022), primljen je jedan konkretan predlog i to od Udruženja banaka Srbije u kome se predlažu izmene i dopune propisa radi olakšavanja razmene podataka između obveznika.

 

Svi primljeni komentari biće razmotreni u okviru Radne grupe za izradu Akcionog plana uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, za period 2022-2024.

 

Svi zainteresovani imaju mogućnost i učešća u javnoj raspravi o predlogu Akcionog plana (2022-2024) koja je otvorena 21. januara 2022. i trajaće do 10. februara 2022. godine i to dostavljanjem predloga, sugestija i komentara na imejl konsultacije@apml.gov.rs.