Dodatno jačanje kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca

27 jul 2020

Projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, između ostalog predviđa niz obuka i radionica u cilju podizanja kapaciteta Uprave u različitim oblastima.


Iz toga razloga, tokom maja i juna organizovano je ukupno 8 radionica preko interneta koje su, između ostalog, bile posvećene različitim smernicama i metodologijama koje je objavio FATF. Posebna pažnja posvećena je Smernicama o pristupu zasnovanom na proceni rizika sa posebnim osvrtom na računovodstvenu profesiju. Prevod ove i još jednog broja publikacija FATF obezbeđen je, uz saglasnost FATF, kroz Projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“, a sa ciljem unapređenja znanja svih institucija u sistemu za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.


U istom periodu, projekat je organizovao još 8 radionica preko interneta za zaposlene u Upravi sa ciljem da se unaprede tehnička znanja za korišćenje IT alata koji je razvijen u okviru Projekta, a koji na jednom mestu daje pregled tehničke usklađenosti domaćeg sistema sa standardima FATF.


U narednom periodu se razmatra mogućnost organizovanja online obuka i za ostale učesnike u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a na jesen su moguće online obuke i za određene grupe obveznika.

 

Korisnik Projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Smernice FATF o pristupu zasnovanom na analizi i proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za računovođe (prevod)

FATF Guidance for a Risk-Based Approach for the Accounting Profession (vebsajt FATF)