Uprava objavljuje konkus za analitičara, 2. avgust 2013. godine

02 avgust 2013

Ministarstvo finansija i privrede, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17. stav 1. i člana.18 i 19. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.
 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo finansija i privrede - Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, ulica Masarikova broj 2.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

- analitičar, razvrstano u zvanju savetnika u Odseku za analitiku u Odeljenju za analitiku i finansijsko-informacione poslove, Ministarstvu finansija i privrede - Uprava za sprečavanje pranja novca, objavljivanjem javnog konkursa za jednog izvršioca.

 

Uslovi za rad na radnom mestu:  Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne ili ekonomske nauke na studijama drugog stepena, (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru (Word, Excel, Internet, MS office).

 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje propisa kojima se uređuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja

terorizma u našoj državi - proveravaće se usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državne uprave Republike Srbije - proveravaće se usmeno; znanje engleskog jezika - proveravaće se usmeno; znanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije -  proveravaće se usmeno.

 

III Mesto rada: Beograd, Masarikova br. 2

 

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo finansija i privrede, Uprava za sprečavanje pranja novca 11000 Beograd, Masarikova 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

 

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Iva Mihajlović, telefon 011/2060156

 

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče od narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.


VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs za radno mesto: prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice, original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

 

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na drugo radno mesto ili rešenje da je neraspoređen.

 

IX Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak za popunu  radnog mesta: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, jasne, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava, provera sručnih osposobljenosti, znanja i veština, obaviće se počev od 3. septembra 2013. godine u Ministarstvu finansija i privrede, Upravi za sprečavanje pranja novca, Beograd, Masarikova broj 2, o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni telegramom na adrese koje su naveli u svojim prijavama.

 

Napomena:

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidat koji prvi put zasniva radni odnos u državnom organu, podleže probnom radu od šest meseci. Kandidat bez položenog državnog stručnog  ispita prima se u radni odnos pod uslovom da taj ispit položi do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, biće odbačene zaključkom Konkursne komisije.

 

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnom listu „Politika“ i na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs. Na web stranici Službe za upravljanje kadrovima, kandidati koji konkurišu mogu se upoznati i sa opisom poslova za navedeno radno mesto.