Prijava za polaganje stručnog ispita za preduzeća za reviziju

29 mart 2012

 

Stručni ispit za preduzeća za reviziju će se održati 26. aprila 2012. godine.

Rok za prijavu ističe 15. aprila  2012. godine.

Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način:
Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaganje stručnog ispita, a zatim tako popunjen obrazac poslati elektronskim putem, na mejl adresu: prijava@apml.org.rs, ili poštom, na adresu: Uprava za sprečavanje pranja novca, Masarikova 2, 11 000 Beograd.

Uz prijavu se prilaže dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnih ispita.
Obrazac za prijavu, kao i podatke o iznosu troškova za polaganje stručnog ispita, možete pronaći na sajtu Uprave, u folderu „LICENCE“.

Literatura za kandidate koji polažu stručni ispit iz oblasti revizije je:

1. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

2. Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;

3. Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija, poznavanja i praćenja stranke i zabrane dojavljivanja;

4. Nacionalna strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;

5. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga;

6. Lista indikatora za  prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzeća za reviziju i revizore.