Održana konferencija o nacionalnoj proceni rizika

18 januar 2012

   Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije i centralni organ u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Nadležnost Uprave je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obveznici po tom Zakonu Upravi dostavljaju izveštaje o sumnjivim transakcijama i licima, koje Uprava analizira, prikuplja dodatne informacije, i ako nađe da u konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja na pranje novca ili finansiranje terorizma, podatke o tome prosleđuje nadležnim organima, a pre svega, nadležnim tužilaštvima i policiji.

      Od novembra 2010. godine u Republici Srbiji se realizuje Projekat za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, MOLI Srbija. MOLI Srbija, projekat vredan 2.2 miliona evra, koji se u najvećem delu finansira iz sredstava Evropske unije, a sprovodi ga projektni tim Saveta Evrope, ima za cilj jačanje kapaciteta pre svega Uprave za sprečavanje pranja novca, ali i drugih državnih organa koji učestvuju u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
   Jedna od aktivnosti u okviru projekta je i nacionalna procena rizika od pranja novca, sveobuhvatan proces prikupljanja i analize relevantnih podataka sa ciljem da se proceni stepen izloženosti pojedinačnih sektora pranju novca. Danas se održava Konferencija o nacionalnoj proceni rizika, koja je samo početni korak u procesu koji će trajati do oktobra 2012. godine. Na Konferenciji učestvuju: eksperti Svetske banke, po čijoj metodologiji se i radi nacionalna procena rizika, eksperti Saveta Evrope, kao i eksperti Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).


   Osim predstavnika međunarodnih organizacija, na Konferenciji učestvuju i predstavnici državnih organa koji su deo sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma: Republičkog javnog tužilaštva, apelacionih sudova, policije, Bezbednosno-informativne agencije, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Deviznog inspektorata i mnogih drugih. Uprava za sprečavanje pranja novca je koordinator aktivnosti i nosilac posla na nacionalnoj proceni rizika.
   Od 2013. godine, nacionalna procena rizika će biti obavezujući standard FATF (Financial Action Task Force) i sve države će biti dužne da sprovode ovakvu procenu. Zbog važnosti teme današnje Konferencije, prisutni su i predstavnici država regiona: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Albanije. NJihovo učešće na konferenciji će biti od obostrane koristi: Republici Srbiji će svakako koristiti iskustvo kolega iz država regiona koje imaju slične pravne sisteme, a predstavnicima država regiona će koristiti iskustvo Republike Srbije koja je jedna od prvih evropskih država koje sprovode nacionalnu procenu rizika.