Obaveštenje o novom TMIS-u

26 decembar 2022


Obaveštavamo sve obveznike da će obaveze iz člana 47. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma moći da ispunjavaju elektronskim putem preko veb aplikacije TMIS (TMIS – Transaction Management Information System), počevši od 01. januara 2023. godine. Aplikaciji možete pristupiti putem sledeće veze:

https://tmis.apml.gov.rs/tmisfe

Prethodna verzija TMIS aplikacije, koja je bila limitirana za pristup određenim tipovima korisnika, biće onemogućen od 31.12.2022. godine u 17 časova.

Molimo sve korisnike da eventualne prijave izveštaja o gotovinskim transakcijama izvršenih u periodu od 31.12.2022. do 03.01.2023. godine, unesu preko novog TMIS-a počevši od 04.01.2023. godine.

Uprava će uputiti molbu nadzornim organima da tokom navedenog perioda uzmu u obzir nemogućnost obveznika da ispune svoje obaveze u skladu sa članom 47. Zakona.

Svi korisnici kojima su kreirani nalozi tokom test faze moći će da pristupe aplikaciji sa postojećim kredincijalima.

S obzirom na broj korisnika koji će biti u mogućnosti da vrše prijave Upravi, molimo nove korisnike da zahtev za otvaranje naloga dostave tek kada budu imali potrebu za prijavu izveštaja o gotovinskim transakcijama ili sumnjivim aktivnostima. Instrukcije za kreiranje naloga su identične kao i za testnu verziju i dostavljene su vam od strane vašeg nadzornog organa.

Korisničko uputstvo za rad u TMIS-u se nalazi u samoj aplikaciji, u odeljku „Administracija - Dokumenta“.