Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

03 novembar 2010

Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazatelje (indikatore) za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (u daljem tekstu: indikatori), za sledeće kategorije obveznika iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma:

- Advokate i advokatska ortačka društva;
- Lica koja pružaju računovodstvene usluge;
- Lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca;
- Lica koja se bave forfeting poslovima;
- Lica koja se bave poštanskim saobraćajem;
- Lica koja se bave pružanjem usluga poreskog savetovanja;
- Lica koja se bave pružanjem usluga jemstva;
- Priređivače igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza;
- Preduzeća za reviziju i ovlašćene revizore.
Navedeni obveznici su, u skladu sa članom 23. Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, dužni da indikatore koji su sastavni deo ove direktive uvrste u listu indikatora koju izrađuju u skladu sa članom 50. stav 1. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Liste indikatora možete preuzeti ovde.