Javni poziv za učešće u javnoj raspravi

20 januar 2022


Na sednici Odbora za privredu i finansije održanoj dana 19. januara 2022.godine donet je Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Predlogu Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024.

 

Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Predlogom Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period od 2022-2024.godine (u daljem tekstu: Predlog akcionog plana).

 

Javna rasprava o Predlogu akcionog plana sprovešće se u periodu od 21. januara do 10. februara 2022. godine. Učesnici u javnoj raspravi su relevantni državni organi, predstavnici civilnog društva, stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

 

Program javne rasprave o Predlogu akcionog plana, objavljen je na internet stranici Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs i na portalu eKonsultacije.

 

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca na adresu Resavska 24, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: konsultacije@apml.gov.rs.

 

Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće i objaviće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu akcionog plana na internet stranici Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca i portalu eKonsultacije najkasnije sedmog radnog dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i usvajanje.