Trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala tokom krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19

04 septembar 2020

Kriminalci koriste pometnju koju je uzrokovala pandemija virsua COVID-19 i prilagođavaju svoj modus operandi kako bi dodatno zaradili vršenjem različitih vrsta krivičnih dela kao što su prevare elektronskim sredstvima, prodaja falsifikovanih lekova i visokotehnološki kriminal.


Reagujući na te pretnje, globalna zajednica koja je angažovana u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, među kojima je i Komitet Saveta Evrope Manival (MONEYVAL), preduzela je mere radi utvrđivanja izazova, dobrih praksi i odgovora država na te izazove.


Deo tih napora je i izveštaj "Trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u članicama Manivala tokom krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19" koji je pripremio Sekretarijat Manivala. Izveštaj sadrži preliminarne zaključke o pretnjama, slabostima i najboljim praksama koje su do sada uočene u toku pandemije, a na osnovu informacija koje je Manival prikupio od svojih članica. Cilj izveštaja jeste da se pomogne donosiocima političkih odluka, ljudima iz prakse i privatnom sektoru da primene preciznije usmerene i delotvornije mere radi ublažavanja nadolazećih rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u evropskom kontekstu.

 

U rezultatima ovog izveštaja navodi se i utisak da je urgentna potreba za pribavljanjem posebne medicinske opreme i robe uzrokovala određene ranjivosti na prevaru, korupciju i naknadno pranje novca.


Organi nadležni za praćenje pretnji od pranja novca i finansiranja terorizma morali su biti domišljati u iznalaženju načina za vršenje svojih nadležnosti korišćenjem sredstava za bezbednu elektronsku komunikaciju. Utisak je da su ograničenja održavanja sastanaka sa fizičkim prisustvom u kontekstu vođenja poslovnog odnosa kao i veće oslanjanje na rad na daljinu, povećali zabrinutost nadležnih organa kada je reč o primeni svih mera čiji je cilj adekvatno utvrđivanje identiteta klijenata.


Neki nalazi ovog izveštaja takođe su relevantni za širu javnost kao izvor informacija koje mogu pomoći u zaštiti od potencijalnih prevara, kao što su phishing imejlovi, poruke sa linkovima ka tzv. malicioznim vebsajtovima, prilozi čijim se otvaranjem pribavljaju podaci o izvršenim plaćanjima neke osobe, kao i izvlačenje poverljivih podataka (tzv. social engineering).


Utisak je da mere koje su donošene kao odgovor na pandemiju nisu negativno uticale na međunarodnu saradnju u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Izveštaju možete pristupiti putem sledećeg linka:

 

Trendovi pranja novca i finansiranja terorizma u jurisdikcijama tokom krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19


 

Može vas zanimati i:

 

Dokument FATF o rizicima od panja novca i finansiranja terorizma u vezi sa pandemijom COVID-19 i merama za njihovo ublažavanje