Sudijski dani - Vrnjačka Banja, 10-12.10.2019. godine

14 oktobar 2019

U periodu od 10. do 12 oktobra 2019. godine održano je godišnje savetovanje sudija Repubile Srbije „Sudijski dani – 2019“ u Vrnjačkoj Banji u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda. Savetovanje je bilo posvećeno pravosuđu danas, zakonima i njihovoj primeni i aktuelnim spornim pitanjima u sudskoj praksi.

Dajući prioritet krivičnim delima pranja novca i finansiranja terorizma na savetovanju je održan  Okrugli sto „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma“.  Uvodno izlaganje i moderator okruglog stola Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda i član Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, upoznala je prisutne sa sudskim presudama za pranje novca i finansiranje terorizma, ukazujući na značaj procene rizika od pranja novca koje je izradila država i konstantnom usavršavanju sudija i prilagođavanju promenama u dinamičnom svetu pranja novca. Takođe ukazala je na značaj vođenja statističkih podataka i Smernica koje je Vlada usvojila 3. maja ove godine, a koje su polazna osnova za dalje zaključivanje. Predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, takođe članovi Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma Jelena Pantelić i Danijela Tanić Zafirović upoznale su prisutne sa otklonjenim nedostacima iz Izveštaja Komiteta Manival, izrađenom procenom rizika od pranja novca, planom aktivnosti i usmeravanjem resursa države u visokorizične oblasti, kao i sa rešenjima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Miljko Radisavljević, zamenik RJT, izneo je iskustva iz izrade procene rizika od pranja novca, zaključcima o pretnjama od pranja novca, a dalje je ukazao na prepoznate tipologije pranja novca, nove modalitete, ponašanja karakteristična za Republiku Srbiju, kao i na jačanje svesti i razumevanje krivičnog dela pranja novca, a naročito kada se radi o profesionalnom pranju novca i pranju novca od strane trećih lica.

Pored navedenog okrugli sto je imao za temu i primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i kaznenoj politici i sudskoj praksi zbog neprimenjivanja propisa iz ove oblasti.

Sudija odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu, Milorad Vukajlović, predstavio je svoj rad na temu „Odnos prekršaja iz Zakona o sprečavanju pranja nova i finansiranja terorizma i Zakona o deviznom poslovanju“, a zatim je glavni ekspert za represiju korupcije na projektu EU „Prevencija i borba protiv korupcije“ DŽejms Mej ukazao na značaj finansijskih istraga u otkrivanju pranja novca i imovine proistekle iz krivičnog dela.

Uz aktivno učešće slušaoca i dijalog sa predavačima kao zaključak ukazano je da se svi učesnici u sistemu moraju prilagođavati promenama i novim modalitetima, razumevanju sve prisutnijeg profesionalnog pranja novca, a da je svakako značajan korak konstantna edukacija i veća interaktivnost svih učesnika u sistemu kroz zajedničke obuke, što će dovesti i do daljeg unapređenja saradnje.

Za više detalja, kliknite na link:

https://www.vk.sud.rs/sr/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5-%E2%80%9E%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-2019%E2%80%9C