Prevod Preporuka, Metodologije i pet stručnih tekstova FATF

06 april 2020

U cilju što bolje usklađenosti sa međunarodnim standardima za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u cilju informisanja stručne i šire javnosti, Uprava je na sajtu objavila na srpskom jeziku Međunarodne standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, Metodologiju za procenu tehničke usklađenosti i delotvornosti sistema sa preporukama FATF, kao i pet stručnih tekstova o pranju novca i finansiranju terorizma putem kockanja na internetu; o smernicama namenjenim računovođama, o skrivanju stvarnog vlasnika, o sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje, o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma za sudije i tužioce. Prevod ovih tekstova relaizovan je u okviru Projekta „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“, koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. Sve ove tekstove možete naći u Biblioteci pod Međunarodni standardi.