Poziv na konsultacije

21 decembar 2021


Obaveštenje o početku izrade Akcionog plana uz Strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024Strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024) (u daljem tekstu: Strategija), koja je usvojena 13. februara 2020, predviđeno je da se Akcioni plan za sprovođenje Strategije donosi za period 2020-2022, a da će potom biti revidiran imajući u vidu zaključke ažurirane nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kako bi se ublažili prepoznati rizici i resursi nadležnih organa preraspodelili imajući u vidu te zaključke. Naime, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (član 70), nacionalna procena rizika ažurira jedanput u tri godine, a budući da je poslednja procena sprovedena 2018. godine, to se 2021. godine pristupilo njenom ažuriranju. Izveštaji o ažuriranoj nacionalnoj proceni rizika usvojeni su na sednici Vlade Republike Srbije 30. septembra 2021. godine, a izvod za javnost je objavljen na vebsajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.


Novina u nacionalnoj proceni rizika iz 2021. jeste i to da je u ažuriranju rizika od pranja novca i finansiranja terorizma sprovedena zasebna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine, a po prvi put je sprovedena i procena rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.


Te procene predstavljaju osnovni povod za revidiranje Akcionog plana, ali će se u izradi novog akcionog plana uzeti u obzir i drugi događaji i informacije koji su bitni za formulisanje aktivnosti koje će se realizovati 2022 – 2024, kao što su poslednji izveštaji relevantnih međunarodnih organizacija (na primer izveštaj Komiteta Saveta Evrope MONEYVAL) i dosadašnji rezultati i iskustva u sprovođenju Akcionog plana uz Strategiju.


Predmet revidiranja su samo aktivnosti iz Akcionog plana, a ne posebni ciljevi i mere iz Strategije.


Pozivamo sve zainteresovane da svoje predloge, sugestije i komentare za potrebe izrade Akcionog plana za period 2022-2024 dostave na elektronsku adresu konsultacije@apml.gov.rs do 7. januara 2022. godine