Povratne informacije obveznicima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

28 februar 2020

U skladu sa članom 79. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za sprečavanje pranja novca je tokom decembra meseca 2019. godine i januara 2020. godine organizovala pojedinačne sastanke sa predstavnicima 26 poslovnih banaka i 8 platnih institucija.

Kako Zakon predviđa, tokom ovih sastanaka obveznicima su pružena obaveštenja i podaci o broju podnetih obaveštenja o transakcijama ili licima za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma kao i rezultati do kojih su ta obaveštenja dovela. Takođe, prenete su i informacije koje Uprava poseduje o tehnikama pranja novca i finansiranja terorizma i trendovima u toj oblasti, a poseban akcenat je stavljen na opise slučajeva iz prakse sa kojima se srela kako Uprava, tako i drugi nadležni državni organi, koji su deo sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Tokom 2019. godine Uprava za sprečavanje pranja novca primila je 819 sumnjivih izveštaja od poslovnih banaka i 891 izveštaj od platnih institucija.

Uočene tipologije sumnje u pranje novca ili finansiranje terorizma,kao i novi trendovi i izazovi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma biće prikazani u Godišnjem izveštaju o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2019. godinu, koji će tokom marta 2020. godine biti javno dostupan na sajtu Uprave.