Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

17 Maj 2017

Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 33. stav 1. i 2.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), oglašava:

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta


I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, ulica Masarikova broj 2.

 

II Radno mesto koje se popunjava:

- Radno mesto za podršku analitici, razvrstano u zvanju mlađeg savetnika u Odeljenju za analitiku, finansijsko-informacione poslove i saradnju sa državnim organima, u Ministarstvu finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, objavljivanjem javnog konkursa za 1 (jednog) izvršioca.

 

Uslovi za rad na radnom mestu su: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih  nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Internet, MS office).

 

Opis poslova: Prema zadatim kriterijumima utvrđuje opravdanost sumnje da se radi o pranju novca u izveštajima o sumnjivim i gotovinskim transakcija dobijenim od obveznika; pretražuje baze podataka i vrši provere dobijenih podataka u odnosu na prethodne predmete; pridružuje podatke u već otvorene predmete i o tome obaveštava zaduženo lice po predmetu; postavlja analitičke upite u baze podataka u cilju otkrivanja sumnjivih transakcija; analizira prikupljene podatke o izvršenim transakcijama u cilju otkrivanja činjenica koje ukazuju na pranje novca ili finansiranje terorizma; prikuplja dodatne podatke u slučaju sumnje na pranje novca iz raspoloživih baza carinskih organa, baza Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i drugih državnih organa, kao i javno dostupnih baza podataka;  obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka. 

 

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje propisa kojima se uređuje sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u našoj državi - proveravaće se usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državnih organa Republike Srbije - proveravaće se usmeno;  znanje engleskog jezika - proveravaće se usmeno; poznavanje rada na računaru - proveravaće se praktičnim radom na računaru; veština komunikacije -  proveravaće se usmeno - intervju.

 

III Mesto rada: Beograd, Masarikova br. 2

 

IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca 11000 Beograd, Masarikova 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

 

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Jadranka Vulić, telefon 011/2060153

 

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.


VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje listu„Poslovi“.


VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo) i potvrda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

 

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.  Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Ministarstva finansija, na adresi www.mfin.gov.rs u delu „Zapošljavanje-Konkursi“.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.


IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

Napomena: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva finansija: www.mfin.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi”.

 

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.