Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

25 oktobar 2017

 

Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 33. stav 1. i 2.  Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.
 

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Ulica Masarikova broj 2.

         II Radno mesto koje se popunjava:

- za evidencione poslove, razvrstano u zvanje - referent, u Odseku za materijalno-finansijske i opšte poslove, u Ministarstvu finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca, objavljivanjem javnog konkursa za jednog izvršioca.

Uslovi za rad na radnom mestu su: Srednja stručna sprema društvenog ili ekonomskog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, i poznavanje rada na računaru (Word, Excel).

Opis poslova: Vodi evidencije o kretanju predmeta u Upravi, kao i statističku obradu predmeta; vodi evidencije u vezi korišćenja službenih vozila, informatičke opreme, nabavke i raspodele materijala za potrebe zaposlenih; obavlja pismenu i usmenu korespodenciju Uprave sa drugim ministarstvima, posebnim organizacijama i organima u sastavu Ministarstva, pravnim i fizičkim licima; obavlja telefonske razgovore, prima i šalje faksove i imejl; vrši prijem i isporuku kancelarijskog materijala i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  poznavanje osnovnih programa za rad na personalnom računaru – praktičnim radom na računaru; poznavanje kancelarijskog poslovanja (Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave i Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave) - usmeno; poznavanje strukture i funkcionisanja državnih organa Republike Srbije - proveravaće se usmeno;  veštine komunikacije - usmeno.

   III Mesto rada: Beograd, Masarikova br. 2

  IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca 11000 Beograd, Masarikova 2, sa naznakom: „Za javni konkurs“.

   V Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Jadranka Vulić, telefon 011/2060-153

VI Uslovi za rad na radnom mestu: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu sa naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše; izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori ili drugi akti kojima se dokazuje na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom vremenskom periodu je stečeno radno iskustvo) i potvrda da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.  Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Uprave za sprečavanje pranja novca, na adresi www.apml.gov.rs u delu „Zapošljavanje-Konkursi“.Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Napomena: Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od šest meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, dostavljaju dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi, u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene zaključkom konkursne komisije. Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Uprave za sprečavanje pranja novca: www.apml.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi”.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.