Efikasnija istraga i krivično gonjenje

06 jul 2020

Rad sudija, tužilaca i drugih istražnih organa od presudnog je značaja za stabilnost institucija, transparentnost i vladavinu prava, koji predstavljaju stubove efikasnog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Predsednik Radne grupe za finansijsku akciju (engl. Financial Action Task Force) je u junu 2018. godine objavio referat „Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma za sudije i tužioce“. Publikacija je nastala na osnovu prikupljenih informacija sa regionalnih radionica koje su okupile preko 400 sudija i tužilaca iz više od 150 zemalja širom sveta, a na kojima se diskutovalo o iskustvima, izazovima i primerima najbolje prakse u istragama finansijskog kriminala.

U ovom radu se ukazuje na primere dobre prakse čiji je cilj unapređenje efikasnosti u istrazi i krivičnom gonjenju za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i u trajnom oduzimanju imovine stečene krivičnim delom. Osim toga, publikacija je pripremljena sa idejom unapređenja međunarodne saradnje i boljeg razumevanja savremenih metoda pranja novca proisteklih iz organizovanog kriminala i finansiranja terorizma.

Uprava za sprečavanje pranja novca će kroz projekat „EU podrška sprečavanju pranja novca u Srbiji“, organizovati niz radionica i okruglih stolova, namenjenih tužiocima, inspektorima i sudijama. Korisnik projekta je Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranje novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

 

 

Može vas zanimati i:

 

Radna grupa za finansijsku akciju (Financial Action Task Force)

FATF President's paper: Anti-money laundering and counter terrorist financing for judges and prosecutors