Ažurirane Smernice za procenu rizika kod posrednika u prometu nepokretnosti

17 jul 2020

Potpredsednik Vlade i Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim LJajić potpisao je nove Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete radi utvrđivanja osnovnog cilja i to minimalnog standarda postupanja obveznika, pri izradi i primeni procedura koje se zasnivaju na analizi i proceni rizika, samih obveznika i klijenata, a u cilju uspostavljanja efikasnog sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji.

 

Izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 91/19) stupile su na snagu 01. januara 2020. godine. Shodno članu 70. ovog zakona, obveznici prema ZSPNFT su dužni da svoja unutrašnja akta usklade sa izmenama i dopunama ZSPNFT.

 

S obzirom da unutrašnja akta obveznik usklađuje, između ostalog i sa smernicama koje donosi nadzorni organ, bilo je neophodno ažurirati iste.

 

Takođe, Nacionalnom strategijom 2020-2024 i Akcionim planom predviđeno je da je potrebno uskladiti akta (smernice za procenu rizika od PN i FT) nadzornih organa sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznici moraju do dana primene Smernica, da usklade svoje poslovanje sa sadržajem i izrade interne akte, saglasno odredbama zakona. Donete Smernice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, koje su donete 04.09.2018. godine, prestaju da važe danom primene ovog akta.

Smernice stupaju na snagu danom potpisivanja i objavljivanja na web sajtu Ministarstva.

Cilj analize procene rizika jeste da se donesu zaključci o korisnicima usluga koji u sistemu poslovanja posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, nose potencijalno viši a koji niži rizik od pranja novca i finansiranja terorizma i da preduzme primerene mere i aktivnosti kako bi adekvatno odgovorio na utvrđene rizike. Treba napomenuti da Smernice ne propisuju tačan redosled koraka za obveznika kako da spravede internu pracenu rizika, već pomažu da bolje razume rizike na nivou obveznika i daju mu ideju o merama koje je potrebno preduzeti.

Država je u obavezi da izradi Nacionalnu procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, te da definiše mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se rizici, koji su prepoznati u tom procesu, ublažili. Rezultati nacionalne procene rizika pružaju neophodne inforamcije obveznicima i služe im kao polazna, ali i obavezna osnova u procenama rizika, koje će obveznik sam sprovesti na nivou svog poslovanja.


Može vas zanimati i:

 

Nacionalna procena rizika

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija