Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta – Uprava za sprečavanje pranja novca 28.06.2023.

28 jun 2023

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21), Uprava za  sprečavanje pranja novca oglašava, oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 

            I Organ u kome se radno mesto popunjava.

Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Resavska 24.

            II Radno mesto koje se popunjava:

 

1) za stručne poslove usaglašenosti sa poreskim propisima, Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou, zvanje savetnik,  - 1 izvršilac;

 

          Opis poslova: Priprema i učestvuje u izradi delove elaborata, studija, statističkih izveštaja, programa i planova vezano za usaglašenost poreskih propisa i prati njihovu realizaciju; pruža stručnu podršku u izradi statističkih izveštaja u praćenju i utvrđivanju stanja vezano za usaglašenost poreskih propisa; učestvuje u organizaciji seminara za državne organe u vezi sa primenom poreskih propisa na međunarodnom nivou; priprema podatke i informacije potrebne za godišnje izveštavanje nadležnih poreskih organa; izrađuje priloge za relevantna programska i strateška dokumenta od značaja za izvršenje obaveza i ostvarivanje ciljeva i nadležnosti organa u oblasti međunarodnih poreskih propisa; ažurira bazu podataka za potrebe priprema analiza i priprema statističke izveštaje; priprema i učestvuje u izradi izveštaja, analiza i informacija iz delokruga Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

          Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka, tehničko-tehnoloških nauka ili prirodno-matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na  radnom mestu.

 

         

         

 

            III Mesto rada: Beograd.

 

            IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

            U izbornom postupku proveravaju se: 

1.      Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)  
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru) 
•   „Poslovna komunikacija” –
proveravaće se putem simulacije - pisano.


            Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz

            Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, http://www.suk.gov.rs/

 

1. Posebne funkcionalne kompetencije:

            Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

           

 

-          Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada, stručno - operativni poslovitehnike obrade i izrade pregleda podataka; metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti; metode i tehnike izrade izveštaja na osnovu određenih evidencija - proveravaće se putem simulacije - pisano.

 

-          Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa  - Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa - proveravaće se putem simulacije - pisano.

 Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto Softveri – potrebni softveri neophodni za rad na radnom mestu, napredni Exsel; proveravaće se putem simulacije - pisano.

            Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca,  u delu Konkursi: https://www.apml.gov.rs.

 

            3. Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto:

            Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

            4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto:

            Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

            V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

 

            VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novc, Resavska 24, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

           

            VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16 i 95/18) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

VIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Resavska 24.

 

            IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 28. jula 2023. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svoj