Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Uprava za sprečavanje pranja novca 20.03.2024.

20 mart 2024

 

        Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21), Uprava za  sprečavanje pranja novca oglašava, oglašava

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 

                I Organ u kome se radno mesto popunjava

 

Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Resavska 24.

 

                II Radno mesto koje se popunjava:

1) za podršku analitičkim poslovima, Odsek za analizu sumnjivih transakcija, zvanje mlađi savetnik,  - 2 izvršioca;

             Opis poslova: Utvrđuje opravdanost sumnje da se radi o pranju novca u izveštajima o sumnjivim i gotovinskim transakcija dobijenih od obveznika; pretražuje baze podataka i vrši provere dobijenih podataka u odnosu  na prethodne predmete; pridružuje podatke u već otvorene predmete i o tome obaveštava zaduženo lice po predmetu; postavlja analitičke upite u baze podataka u cilju otkrivanja sumnjivih transakcija; analizira prikupljene podatke o izvršenim transakcijama u cilju otkrivanja činjenica koje ukazuju na pranje novca ili finansiranje terorizma; prikuplja dodatne podatke u slučaju sumnje na pranje novca iz raspoloživih baza carinskih organa, baza Ministarstva unutrašnjih poslova, Poreske uprave i drugih državnih organa, kao i javno dostupne baze podataka;  obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka. 

             Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno-humanističkih nauka ili organizacionih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 1 godina radnog iskustva u struci ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na  radnom mestu.

                III Mesto rada: Beograd.

 

                IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

                Kandidat koji ne ispuni merilo za proveru određene kompetencije u jednoj fazi izbornog postupka, obaveštava se o rezultatu provere kompetencije i ne poziva se da učestvuje u proveri sledeće kompetencije u istoj ili narednoj fazi izbornog postupka.       

                U izbornom postupku proveravaju se: 

1.       Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)  
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru) 
•   „Poslovna komunikacija” – proveravaće se putem simulacije - pisano.


                Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz

                Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

                Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, http://www.suk.gov.rs/

 

                2. Posebne funkcionalne kompetencije:

                Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

               

 

-          Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada, stručno - operativni poslovi metode i tehnike opservacije, prikupljanja i evidentiranja podataka; tehnike obrade i izrade pregleda podataka; metode analize zaključivanja o stanju u oblasti; postupak izrade stručnih analiza - proveravaće se putem simulacije - pisano.

-          Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje;- proveravaće se putem simulacije - pisano.

-          Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto Softveri – posebni softveri neophodni za rad na radnom mestu, napredni Exsel; proveravaće se putem simulacije - pisano.

 

                Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

                Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca,  u delu Konkursi: https://www.apml.gov.rs.

 

                3. Provera ponašajnih kompetencija za radno mesto:

                Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orijentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

                4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za izvršilačko radno mesto:

                Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

 

                V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

 

                VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, Resavska 24, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

Primer pravilno popunjenog obrasca prijave se može pogledati na blogu Službe za upravljanje kadrovima (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) u odeljku ,,Obrazac prijave''.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

               

                VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs, umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj: 18/16 i 95/18-autentično tumačenje i 2/23 odluka US) je, između ostalog, propisano da su organi u obavezi da po službenoj dužnosti, kada je to neophodno za odlučivanje, u skladu sa zakonskim rokovima, besplatno razmenjuju, vrše uvid, obrađuju i pribavljaju lične podatke o činjenicama sadržanim u službenim evidencijama, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

 

VIII Rok za podnošenje dokaza: kandidati koji su uspešno prošli prethodne faze izbornog postupka, pre intervjua sa konkursnom komisijom pozivaju se da u roku od pet radnih dana od dana prijema obaveštenja dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku.

Kandidati koji ne dostave navedene dokaze koji se prilažu u konkursnom postupku, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjavaju uslove za zaposlenje, pismeno se obaveštavaju da su isključeni iz daljeg izbornog postupka. Dokazi se dostavljaju na adresu Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Resavska 24.

 

                IX Datum i mesto provere kompetencija učesnika konkursa u izbornom postupku: sa učesnicima konkursa čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i koji ispunjavaju uslove predviđene oglasom o javnom konkursu, na osnovu podataka navedenih u obrascu prijave na konkurs, izborni postupak će se sprovesti, počev od 15. aprila 2024. godine, o čemu će kandidati biti obavešteni na brojeve telefona ili elektronske adrese koje su naveli u svojim prijavama.

                Provera opštih funkcionalnih kompetencija, posebnih funkcionalnih kompetencija i ponašajnih kompetencija će se obaviti u Službi za upravljanje kadrovima, u Palati „Srbija“, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2 (istočno krilo). Provera posebnih funkcionalnih kompetencija i intervju sa konkursnom komisijom će se obaviti u prostorijama Uprave za sprečavanje pranja novca, Resavska br. 24 u Beogradu. Učesnici konkursa koji su uspešno prošli jednu fazu izbornog postupka obaveštavaju se o datumu, mestu i vremenu sprovođenja naredne faze izbornog postupka na kontakte (brojeve telefona ili elektornske adrese), koje navedu u svojim prijavama.

 

                X Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

 

                XI Trajanje radnog odnosa: Za   radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

 

            XII Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Jadranka Vulić, tel: 011/735-9068, od 10.00 do 13.00 časova.

 

            XIII Adresa na koju se podnosi popunjen obrazac prijave na konkurs: Prijave na konkurs šalju se poštom ili predaju neposredno na pisarnici Ministarstva finansija, Resavska 24, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.