Predstavljanje rezultata procene rizika bankarskom sektoru

17 jun 2022

 

14. juna 2022. godine koordinatori za procenu rizika  su u neposrednom kontaktu predstavnicima bankarskog sektora predstavili rezultate procene rizika od pranja novca, finansiranja terorizma, finansiranja širenja oružja za masovno uništenje i rezultate procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u sektoru digitalne imovine u Udruženju banaka koje je bilo domaćin skupa. Koordinatori su se zahvalili učesnicima na angažovanju tokom procesa i doprinosu koji su dali predstavnici bankarskog sektora u izradi strateškog dokumenta.

Ukazali su na osnovne pretnje i ranjivosti karakteristične za bankarski sektor, ali i očekivanja za naredni period, kako bi sistem nastavio rad u skladu sa prepoznatim rizicima. Razjašnjene su nedoimice koje postoje u vezi sa ocenama rizika, bilo kada je reč o sektorima ocenjeim višim stepenom rizika, bilo niskim.

Predstavnici bankarskoh sektora imali su priliku da u neposrednom kontaktu postave pitanja i razjasne dileme  vezane za adekvatnu primenu rizika.

Predstavljanje rezultata procene rizika nastaviće se i u nanrednom periodu kako za predstavnike javnog sistema, tako i za privatni sektor. Ovakav vid neposredne saradnje omogućava da u direktnom kontaktu svim učesnicima u sistemu za SPNFT unaprede svest i znanje, kao i da se razjasne eventualne nejasnoće.

Kao i uvek, ovaj vid kontakta doprinosi daljem jačanju javno privatnog partnerstva što je od suštinskog značaja za funkcionisanje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.