Obaveštenje za kandidate za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica

12 januar 2021

 

Pravilnik o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica („Sl. glasnik RS“, br.104/20, u daljem tekstu: Pravilnika) se primenjuje od 1. januara 2021. godine.

 

U toku su prijave kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog lica.

 

Svi kandidati dužni su da prilikom podnošenja prijave, popune Obrazac prijave koja je sastavni deo Pravilnika i uz isti prilože sledeće:

1) fotokopiju lične karte ili izvod elektronskog čitača biometrijske lične karte;

2) dokaz o izvršenoj uplati troškova za polaganje stručnog ispita;

3) uverenje nadležnog organa, koje nije starije od šest meseci, da nije pravnosnažno osuđivan niti da se protiv njega vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti (uverenje o (ne)kažnjavanju Ministarstva unutrašnjih poslova i uverenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak).

 

Popunjena prijava i navedeni prilozi podnose se u originalu ili overenoj fotokopiji, pismenim putem na adresu Uprave za sprečavanje pranja novca, Resavska br. 24, Beograd.