Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta - Uprava za sprečavanje pranja novca

22 februar 2023 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 i 142/22) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 2/19 i 67/21), Uprava za  sprečavanje pranja novca oglašava, oglašava

 

 

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA – UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

 

            I Organ u kome se radna mesta popunjavaju

Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, Beograd, Resavska 24.

            II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

1) radno mesto za saradnju sa državnim organima, Odsek za saradnju sa drugim državnim organima, Sektor za analitiku i sprečavanje finansiranja terorizma, zvanje savetnik,  - 1 izvršilac;

Opis poslova: Priprema i obrađuje podatke za izradu analiza i izvešaja u vezi sa inicijativama dostavljenim od strane nadležnih državnih organa; utvrđuje povezanost podataka dostavljenih u inicijativama sa podacima iz predmeta otvorenih na osnovu prijava gotovinskih i sumnjivih transakcija; izrađuje zahteve za prikupljanje dodatnih podataka finansijsko - obaveštajnih službi drugih država; izrađuje odgovore na zahteve državnih organa za prikupljanje podataka;  vodi evidencije o izrađenim odgovorima, kao i evidencije o utvrđenim vezama između predmeta otvorenih na osnovu inicijative i predmeta otvorenih na osnovu prijava gotovinskih i sumnjivih transakcija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

 

          Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru naučno-obrazovnog polja društveno-humanističkih nauka, ili organizacionih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na  radnom mestu.

 

                 2) radno mesto za obradu podataka, Grupa za primenu usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou, zvanje referent - 1 izvršilac;

          Opis poslova: Vodi evidencije predmeta; vrši prijem, kontrolu ispravnosti i inicijalnu statističku obradu dokumentacije; prukuplja podatke za izradu izveštaja; obrađuje podatke neophodne za vođenje evidencija; obavlja administrativne poslove; priprema podataka za ažuriranje službenih evidencija i baza; Obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

          Uslovi: Završena srednja škola, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, kao i potrebne kompetencije za rad na  radnom mestu.

 

            III Mesto rada: Beograd.

 

            IV Faze izbornog postupka i učešće kandidata:

 

Izborni postupak sprovodi se iz više obaveznih faza u kojima se proveravaju opšte funkcionalne, posebne funkcionalne i ponašajne kompetencije i faze u kojoj se sprovodi intervju sa komisijom.

            U izbornom postupku proveravaju se: 

1.      Opšte funkcionalne kompetencije, i to:

•   „Organizacija i rad državnih organa RS“ – proveravaće se putem testa (pisano)  
•   „Digitalna pismenost“ – proveravaće se rešavanjem zadataka  (praktičnim radom na računaru) 
•   „Poslovna komunikacija” –
proveravaće se putem simulacije  (pisano).


            Napomena: U pogledu provere opšte funkcionalne kompetencije „Digitalna pismenost“, ako posedujete važeći sertifikat, potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o poznavanju rada na računaru, na traženom nivou i želite da na osnovu njega budete oslobođeni testiranja kompetencije – Digitalna pismenost, neophodno je da uz prijavni obrazac (uredno i u potpunosti popunjen u delu *Rad na računaru), dostavite i traženi dokaz

            Komisija će na osnovu priloženog dokaza doneti odluku da li može ili ne može da prihvati dokaz koji ste priložili umesto testovne provere.

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru opštih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Službe za upravljanje kadrovima, http://www.suk.gov.rs/

 

2. Posebne funkcionalne kompetencije:

            Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

            Za radno mesto pod rednim brojem 1:

 

Posebna funkcionalna kompetencija za oblast rada, stručno - operativni poslovi metode analize i zaključivanja o stanju u oblasti - proveravaće se putem simulacije - pisano.

 

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - planska dokumenta, propisi i akti iz nadležnosti i organizacije organa  - Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju spečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje - proveravaće se putem simulacije - pisano.

 Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto Softveri – potrebni softveri neophodni za rad na radnom mestu, napredni Exsel; proveravaće se putem simulacije - pisano.

 

2. Posebne funkcionalne kompetencije:

Za radno mesto pod rednim brojem 2:

 

Nakon prijema izveštaja o rezultatima provere opštih funkcionalnih kompetencija, među kandidatima koji su ispunili merila za proveru opštih funkcionalnih kompetencija, vrši se provera posebnih funkcionalnih kompetencija, i to:

 

Posebna funkcionalna kompetencija u određenoj oblasti rada administrativno-tehnički poslovi : metode i tehnike prikupljanja podataka radi dalje obrade; tehnike evidentiranja i ažuriranja podataka u relevantnim bazama podataka; proveravaće se putem simulacije - pisano.

.

Posebna funkcionalna kompetencija za određeno radno mesto - planska dokumenta, propisi i akta iz nadležnosti i organizacije organa Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade SAD i Vlade Srbije sa ciljevima poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene Fatka propisa; proveravaće se putem simulacije - pisano.

Posebna funkcionalna kompetencija za radno mesto rukovanje specifičnom opremom za rad - napredni Excel;  proveravaće se putem simulacije - pisano.

 

            Informacije o materijalima za pripremu kandidata za proveru posebnih funkcionalnih kompetencija mogu se naći na sajtu Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, u delu Konkursi https://www.uprava.gov.rs.

 

            3. Provera ponašajnih kompetencija za radna mesta 1 i 2:

            Ponašajne kompetencije (upravljanje informacijama, upravljanje zadacima i ostvarivanje rezultata, orjentacija ka učenju i promenama, izgradnja i održavanje profesionalnih odnosa, savesnost, posvećenost i integritet) - proveravaće se putem psihometrijskih testova i intervjua baziranom na kompetencijama.

 

            4. Intervju sa komisijom i vrednovanje kandidata za sva izvršilačka radna mesta:

            Procena motivacije za rad na radnom mestu i prihvatanje vrednosti državnih organa -  proveravaće se putem intervjua sa komisijom (usmeno).

            V Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje – listu „Poslovi“.

 

            VI Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji Službe za upravljanje kadrovima i Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novc, Resavska 24, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta”.

Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak.

Podnosioci prijave se obaveštavaju o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način koji je u prijavi naznačio za dostavu obaveštenja.

           

            VII Dokazi koje prilažu kandidati koji su uspešno prošli faze izbornog postupka pre intervjua sa Konkursnom komisijom: original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrda, rešenje i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).